Oye como va
Mi ritmo
Bueno pa gozar
Mulata

Oye como va
Mi ritmo
Bueno pa gozar Mulata

Oye como va
Mi ritmo
Bueno pa gozar
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Mulata

Oye como va
Mi ritmo
Bueno pa gozar
Mulata