Life shuts you down, life shuts you down
Suffocate inside when overkill surrounds

Pain kills the time, pain kills the time
Depression bends the r...