Lord of the breakthrough
Lord of the breakthrough
You are the Lord of the breakthrough
We worship You
We worship You...