Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Sansara halahala moha santyai
Hala hala
Ahahu purusakaram s...