Yeah, check it ohh whoah
You're beautiful, beautiful, you should know it
You're beautiful, beautiful, you should know it
I think it's time, think i...