[Guy] Ay ay
Ain't you Gangsta Boo?
[Boo] Yeah
Why you want to know?
[Guy] Ay ay, you
Ain't you used to go to Sheffield?
[Boo] Wha...