No judge me no
No fuck around
No trust no one
No criticize
No fake smiles
No sympathize
No enemies
No redneck shit

No bullshit
No slaveship
No motherfucking Hootie & The Blowfish
No radio songs
No bow to none
No follow none
No poli-tricks
No judge me no
No fuck around
No trust no one
No criticize
No fake smiles
No bow to none
No follow none
No redneck shit

Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
No!
No worship
No bullshit
No motherfucking Hootie & The Blowfish
No fuck around
No trust no one
No enemies
No redneck shit