Crys ti, mae dy grys ti gennyf fi
'Gin ti crys ti are fy ngwddf I
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Tra ti'n medru gwylio'are teledu
Tra ti'n mynnu pasio'are tabledi
Crys ti, mae dy gr...