Lambai-lambaikan tangan kau ke atas

}
Ku tak kisah pasal kau kalau kau memang poser
}
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Lambai-lambaikan tangan kau ke atas

}
Ku tak kisah pasal kau k...