Ko³ysz mnie dŸwiêkiem, który koi ból
Brzmieniem lekkim, jak ob³ok p³yn¹cy
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Po niebie wÅ?ród gwiazd jasnych,
Co swoim blaskiem ogarn¹ trwogê
...