Ko³ysz mnie dŸwiêkiem, który koi ból
Brzmieniem lekkim, jak ob³ok p³yn¹cy
Po niebie wÅ?ród gwiazd jasnych,
Co swoim blaskiem ogarn¹ trwogê
...